Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Název poleVýznam
Název

Název materiálu operace sloužící k jeho identifikaci.Toto pole je předvyplněno na základě názvu položky a jejího spotřebovaného/vyprodukovaného množství a nelze jej tudíž editovat.

Všechny materiály operací se stejným názvem se považují za vzájemné alternativy.

PoložkaPoložka, kterou tento materiál operace spotřebovává nebo produkuje. Toto pole je povinné.
OperaceOperace využívající tento materiál operace. Toto pole je povinné.
Množství

Množství položek spotřebované nebo vyprodukované na jednotku výrobního příkazu. Toto pole je povinné.

Výchozí hodnota je 1,00.

(info) Je-li množství záporná hodnota indikována znaménkem - dochází ke spotřebě položky. Kladná hodnota znamená vyprodukování položky.

Neměnné množství

Pevně dané množství spotřebovaného nebo vyprodukovaného materiálu na výrobní příkaz nezávislé na požadovaném množství tohoto výrobního příkazu. Toho lze využít například při modelování konstantního množství odpadu při kalibraci nebo testování.

Vedlejší produkt

Pomocí tohoto příznaku lze označit materiál operace jako vedlejší produkt. Toto označení má smysl pouze pro materiály operací s kladným množstvím (produkce položek). Příznak lze využít v případě, kdy je jednou operací vyráběno více položek, tedy pokud existuje k této operací více materiálů operací s kladným množstvím. V tomto případě může být jeden nebo více materiálů operací označen jako vedlejší produkt. Takto označené položky pak nejsou přiřazeny jako položky vyráběné pomocí příslušné operace.

Alternativní skupinaAlternativní skupina materiálu operace sloužící k určení alternativních položek při plánování. Materiály operací mající stejný název této skupiny jsou vzájemnými alternativami.
Aktualizováno z ERP

Příznak o tom, zda tento materiál operace pochází ze systému ERP či jiného systému třetí strany, který zajišťuje jejich správu. Je-li tento příznak aktivní, nelze záznam editovat ani jej mazat.

Poslední aktualizace z ERPDatum poslední synchronizace tohoto materiálu operace ze systému ERP či jiného systému třetí strany, který zajišťuje jejich správu. Pokud záznam nepochází z ERP, není toto pole vyplněno.
Typ materiálu operace

Typ materiálu operace. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu.

Priorita

Existuje-li více alternativních materiálů operací, rozhoduje se o jejich provádění na základě priority.
Výchozí hodnota je 1.

(info) Materiál operace s nižším číslem má "vyšší" prioritu.

Časový posun

Časový posun vztahující se k začátku nebo konci výrobního příkazu. Vyplňujte ve formátu 1d 2h 15m, případně -1d 2h 15m apod.
Př.:

  • je-li časový posun pro materiál operace typu "Konec" 1d, je daná položka vyprodukována jeden den po ukončení výrobního příkazu. Toho lze využít například pro dobu potřebnou k ochlazení, usušení materiálu nebo jeho testování,
  • je-li časový posun pro materiál operace typu "Začátek" -1d, je daná položka spotřebována jeden den před začátkem výrobního příkazu. Toho lze využít například pro přípravu materiálu.
Dávkový tok

Velikost dávky ve které se položky produkují nebo spotřebovávají. Toto pole má smysl pouze u materiálu operace typu Dávkový tok.
Výchozí hodnota je nastavena na 0. V tomto případě vyprodukujeme položku na konci operace (pokud je množství kladná hodnota), nebo spotřebujeme položku na začátku operace (je-li množství záporná hodnota).
Počet dávek vztahujících se k jednomu výrobnímu příkazu je omezen na 50, tzn. k jednomu výrobnímu příkazu může existovat maximálně 50 materiálových toků.

Platnost od

Datum od kterého je tento materiál operace platný.

Před datem platnosti je množství materiálu operace automaticky nastaveno na 0.

Platnost do

Datum do kterého je tento materiál operace platný.

Po datu platnosti je množství materiálu operace automaticky nastaveno na 0.

...